Veilig deelnemen aan het verkeer leer je door te doen en je bewust te zijn van de risico’s. Praktische verkeerslessen en voorlichting leveren een actieve bijdrage in de verhoging van het bewustzijn van verkeersdeelnemers en het begrip voor elkaar. In het verkeer ben je immers zelden alleen en heb je vrijwel altijd met andere verkeersdeelnemers te maken.

Missie verkeerseducatie

Windtkracht Verkeerseducatie zet zich in voor het vergroten van de verkeersveiligheid en geeft verkeerseducatieprojecten concreet vorm. Het trainen van vaardigheden, het leren omgaan met ingewikkelde verkeerssituaties en bewustwording van de mogelijke gevolgen van gedrag in het verkeer zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Projecten uit de CROW Toolkit Verkeerseducatie

Windtkracht Verkeerseducatie werkt sinds 2013 voor verschillende opdrachtgevers die het verhogen van de verkeersveiligheid als gemeenschappelijk doel hebben. Daarbij worden de door opdrachtgevers ontwikkelde educatiepakketten ingezet welke onderdeel uitmaken van de CROW Toolkit Verkeerseducatie. Daar stopt de dienstverlening echter niet. Opdrachtgevers mogen een actieve bijdrage verwachten in het verder verbeteren en ontwikkelen van educatiepakketten. Ervaringen uit het werkveld zijn daarbij leidend.

Verkeersveiligheid vergroten door samenwerking

Effectieve verkeerseducatie beperkt zich niet tot professionals. Voor scholen, kinderopvang- en peuteropvanglocaties is samenwerking met ouders essentieel. Daarnaast vervult Windtkracht Verkeerseducatie een signaalfunctie en worden verkeerssituaties die veel vragen oproepen actief besproken en waar nodig gedeeld met wegbeheerders.